Σάββατο, 13 Φεβρουαρίου 2016

182 ΑΚ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΑΓΗ

6741/2007 ΕΦ αθ ( 455140)

(Δ/ΝΗ 2008/553)
Επιταγή. Απαιτείται σημείωση του τόπου και του χρόνου έκδοσης της επιταγής. Η
επιταγή που δεν έχει κάποιο από τα στοιχεία αυτά μπορεί να ισχύσει κατά
μετατροπή ως αφηρημένη υπόσχεση ή αναγνώριση χρέους. Η σχετική πρόθεση των
συμβαλλομένων τεκμαίρεται. Ο οφειλέτης βαρύνεται με την απόδειξη του

ισχυρισμού του για έλλειψη θέλησης των ενδιαφερομένων για μετατροπή. Ακυρη
επιταγή που εκδίδεται από έμπορο μπορεί να χαρακτηριστεί ως χρεωστικό
ομόλογο, που είναι πιστωτικός τίτλος και μπορεί να μεταβιβαστεί με
οπισθογράφηση και όχι με εκχώρηση. Παραγραφή της αξίωσης από άκυρη επιταγή
κατά το άρθρο 249 ΑΚ.

ΕφΑΘ 6741/2007

Εισηγήτρια: Μαρία Λιάσκου

Από τη διάταξη του άρθρου 873 ΑΚ συνάγεται ότι σύμβαση αφηρημένης υποσχέσεως
ή αναγνωρίσεως χρέους συνάπτεται, όταν οι συμβαλλόμενοι αποσκοπούν στη
θεμελίωση υποχρεώσεως κατά τρόπο ανεξάρτητο από την αιτία. Πότε τούτο
συμβαίνει, εξαρτάται από την ίδια τη δήλωση βουλήσεως των συμβαλλομένων, όπως
προκύπτει από το έγγραφο και τις συνοδεύουσες περιστάσεις. Η επιταγή που
ρυθμίζεται από το ν. 5960/1933 θεμελιώνει αφηρημένη ή αναιτιώδη ενοχή
ανεξαρτήτως από την αιτία της. Τα τυπικά στοιχεία της επιταγής προβλέπονται
από το άρθρο 1 του ν. 5960/1933. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται και ο τόπος
εκδόσεως της (εδ. 5 άρθ. 1). Κατά το άρθρο 2 εδ. τελ. του ν. 5960/1933 η
χωρίς σημείωση του τόπου της εκδόσεως επιταγή θεωρείται ως εκδοθείσα στον
τόπο που σημειώνεται παραπλεύρως του ονόματος του εκδότη. Αν όμως λείπει
τέτοια σημείωση τότε κατά την § 1 του άρθρου 2 ν. 5960/1933 ο τίτλος δεν
ισχύει ως επιταγή. Το ίδιο συμβαίνει και όταν ελλείπει η ημερομηνία εκδόσεως
της επιταγής. Ομως στις περιπτώσεις αυτές η επιταγή, που για τον άνω
λόγο δεν ισχύει ως τοιαύτη, μπορεί να ισχύσει μεταξύ του εκδότη και του
πρώτου κομιστή κατά μετατροπή (ΑΚ 182) ως αφηρημένη υπόσχεση ή αναγνώριση
χρέους, αφού ο μεν τύπος της ΑΚ 873 καθόσον αφορά την περί αφηρημένης
υποσχέσεως ή αναγνωρίσεως χρέους δήλωση βουλήσεως του εκδότη της επιταγής, η
οποία και μόνο υπόκειται στον έγγραφο τύπο καλύπτεται με την έκδοση της
επιταγής ενώ η αποδοχή του δανειστή (πρώτου κομιστή) στον οποίο παραδίδεται η
επιταγή μπορεί να δηλωθεί ρητώς ή σιωπηρώς και χρειάζεται να περιέλθει στον
οφειλέτη (ΕφΑΘ 7643/1995 Δνη 38.901). Η πρόθεση των συμβαλλομένων όπως·η
άκυρη επιταγή ισχύσει ως αφηρημένη υπόσχεση ή αναγνώριση χρέους τεκμαίρεται
(ΟλΑΠ 2088/1986 Δνη 28.1041, ΑΠ 392/2001 Δνη 2002.125, Μάρκου, Δίκαιο
Επιταγής, 1995 σ. 64 επ.). Επομένως ο οφειλέτης βαρύνεται με την απόδειξη του
ισχυρισμού του για έλλειψη Θελήσεως των ενδιαφερομένων για μετατροπή (ΕφΑΘ
7643/1995 ό.π.). Εξάλλου σύμφωνα με το άρθρο 76 εδ. β` του ν.δ. του
17.7/13.8.1923 "περί ειδικών διατάξεων επί ανωνύμων εταιρειών", μπορεί να
εκδοθούν σε διαταγή χρεωστικά ομόλογα, που εκδίδονται από έμπορο περί παροχής
χρημάτων, χρεογράφων ή άλλων αντικαταστατών πραγμάτων, κατά το άρθρο 77 δε,
το σε διαταγή δικαιόγραφο μεταβιβάζεται με οπισθογράφηση. Από τις διατάξεις
αυτές προκύπτει ότι άκυρη επιταγή που εκδίδεται από έμπορο μπορεί να
χαρακτηριστεί ως χρεωστικό ομόλογο εκδιδόμενο από έμπορο σε διαταγή περί
παροχής χρημάτων, το οποίο είναι πιστωτικός τίτλος (αρ. 76 εδ. β`, 77, 78, 79
και 80 του ως άνω ν.δ.) και μπορεί να μεταβιβαστεί με οπισθογράφηση, η οποία
έχει ως αποτέλεσμα τη μεταβίβαση όλων των επί του τίτλου ενσωματωμένων
δικαιωμάτων, εφαρμοζομένων ως εκ τούτων των περί οπισθογραφήσεων διατάξεων
του ν. 5325/1932 (ΕφΑΘ 5533/2004 Δημ. Νόμος). Επομένως σε περίπτωση άκυρης
συναλλαγματικής ή επιταγής, που ισχύει ως χρεωστικό ομόλογο, η μεταβίβαση του
γίνεται με οπισθογράφηση κατά το άρθρο 77 του ως άνω ν.δ. και όχι με εκχώρηση
κατά τα άρθρα 455 ΑΚ, όπως γίνεται σε περίπτωση άκυρης συναλλαγματικής ή
επιταγής που ισχύουν κατά μετατροπή απλώς ως έγγραφο αφηρημένης υπόσχεσης
χρέους (ΕφΑΘ 11036/1990 Δνη 1993.1382). Περαιτέρω η αξίωση που πηγάζει από
τυπικά άκυρη επιταγή υπόκειται στη συνήθη εικοσαετή παραγραφή του άρθ. 249
του ΑΚ και όχι στις σύντομες παραγραφές των άρθρων 52 και 60 του ν.
5960/1933, που προϋποθέτουν την ύπαρξη τυπικά έγκυρης επιταγής (ΕφΑΘ1623/1998 Δνη 1998.1680).
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Δημοφιλείς αναρτήσεις