Παρασκευή, 2 Σεπτεμβρίου 2016

Κύρια Ανάκριση


ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ- ΕΡΕΥΝΕΣ (αρ. 253 ΚΠΔ)
Προϋποθέσεις
α) διεξαγωγή ανάκρισης για κακούργημα ή πλημμέλημα
β) να μπορεί βάσιμα να υποτεθεί ότι η βεβαίωση του εγκλήματος ή η σύληψη των δραστών θα διευκολυνθεί μόνο με την έρευνα
Προϋποθέσεις νομιμότητας νυχτερινής έρευνας
α) να διενεργείται από Εισαγγελέα, Ανακριτή, Ειρηνοδίκη ή πταισματοδίκη
β) να διενεργείται για να συλληφθεί πρόσωπο που διώκεται νόμιμα (δηλαδή με ένταλμα σύλληψης ή με βούλευμα που διατάσσει σύλληψη και προσωρινή κράτηση ή με αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση)
γ) να διενεργείται για να συλληφθεί πρόσωπο που τελεί αυτόφωρο αδίκημα μέσα στην κατοικία του
δ) να γίνεται συγκέντρωση σε κατοικία όπου παίζονται τυχερά παίγνια ή χρησιμοποιείται ως τόπος κατ'επάγγελμα ακολασίας
ή ε) να πρόκειται για χώρο που είναι προσιτός σε όλους τη νύχτα
Προϋποθέσεις έρευνας σε κατοικία
α) να συντρέχουν όλοι οι παραπάνω όροι
β) πρόσληψη δεύτερου ανακριτικού υπαλλήλου, ο οποίος συνυπογράφει την έκθεση
γ) ο ενεργών την έρευνα να προκαλέσει πρώτα τον ένοικο να παραβρεθεί στην έρευνα, εφόσον το επιθυμεί και σε περίπτωση απουσίας του, καλείται ένας γείτονας. Επίσης να αποφεύγεται κάθε περιττή δημοσιότητα και να διεξάγεται η έρευνα με ευπρέπεια και κοσμιότητα

- ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ
  • Αν κατά την ανάκριση δεν κατέστη δυνατή ή δεν θεωρήθηκε αναγκαία η κατάσχεση, αυτή μπορεί να διαταχθεί από το δικαστήριο σε κάθε στάδιο της δίκης.
  • Εφόσον παρήλθε πενταετία από την κατάσχεση χωρίς την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης, τα κατασχεθέντα καταστρέφονται εφόσον είναι άχρηστα ή ευτελούς αξίας, αφού διαπιστωθεί ότι δεν έχουν αποδεικτική αξία.
  • Το δικαστικό συμβούλιο ή το δικαστήριο μετά από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον , μπορεί να διατάξουν την άρση της κατάσχεσης, αν αυτό δεν προκαλεί δυσχέρειες στην αναζήτηση της ουσιαστικής αλήθειας.

ΠΕΡΑΣ ΑΝΑΚΡΙΣΗΣ
Το πέρας της ανάκρισης γνωστοποιείται στους διαδίκους, ώστε να λάβουν γνώση όλης της δικογραφίας και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, δηλαδή να λάβουν αντίγραφα από όλη τη δικογραφία και να υποβάλει υπόμνημα.

Ι. ΕΠΙ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΩΝ
Η κύρια ανάκριση για πλημμέλημα περατώνεται είτε με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημ/κών, είτε με απευθείας κλήση του κατηγορουμένου (κλητήριο θέσπισμα) στο ακροατήριο, με διαταγή του Εισαγγελέα και σύμφωνη γνώμη του Ανακριτή (άρ. 308 παρ. 3 ΚΠΔ).
Ο κατηγορούμενος έχει δικαίωμα προσφυγής κατά του κλητηρίου θεσπίσματος, ενώπιον του Εισαγγελέα Εφετών για αδικήματα αρμοδιότητας Τριμελούς Πλημ/κείου κατ'άρθ. 322 ΚΠΔ.
ΙΙ. ΕΠΙ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ
Η ανάκριση επί κακουργημάτων περατώνεται:

1. Με Βούλευμα του Συμβουλίου Πλημ/κών
Ο Ανακριτής οφείλει, μετά τη γνωστοποίηση του πέρατος της ανάκρισης στους διαδίκους, να διαβιβάσει αμέσως τα έγγραφα της δικογραφίας στον Εισαγγελέα Πλημ/κών.
Ο Ανακριτής δεν συντάσσει πόρισμα με τη γνώμη του για όσα προέκυψαν από την κύρια ανάκριση, πλην της περιπτώσεως που κλείνει με "τυπική" κλήση, οπότε μόνο αιτιολογεί την πρότασή του.
Ο Εισαγγελέας Πλημ/κών αν κρίνει ότι δεν συντρέχει λόγος περαιτέρω ανάκρισης, υποβάλλει την πρότασή του προς το Δικαστικό Συμβούλιο για να παύσει οριστικά ή προσωρινά η ποινική δίωξη ή για να παραπεμφθεί ο κατηγορούμενος σε δίκη ή για να μην απαγγελθεί κατηγορία εναντίον του (άρ. 308 παρ. 1 εδ. β ΚΠΔ).
Οι διάδικοι έχουν δικαίωμα να γνωστοποιήσουν στον Εισαγγελέα ότι επιθυμούν να λάβουν γνώση του περιεχομένου της, με αυτοτελή αίτηση που υποβάλλεται στη Γραμματεία της Εισαγγελίας αφού έχει περατωθεί η ανάκριση (άρθ. 308 παρ. 2 ΚΠΔ).
Η δικογραφία παραμένει στον Εισαγγελέα επί δέκα ημέρες και δεν προωθείται στο Δικαστικό Συμβούλιο, προκειμένου να ασκήσουν τα δικαιώματά τους οι διάδικοι.
Η παραβίαση των ανωτέρω, δημιουργεί απόλυτη ακυρότητα ΜΟΝΟ όμως για τον κατηγορούμενο.
2. Με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών
- Επί αδικημάτων διαφθοράς του ν. 4022/2011
-Επί αδικημάτων με τη συνδρομή του ν. 1608/1950
-Επί αδικημάτων για τα οποία διενεργείται ανάκριση από Εφέτη Ανακριτή.

3. Κατ'εξαίρεση με κλητήριο θέσπισμα
Πρόκειται για τις περιπτώσεις περάτωσης της κυρίας ανάκρισης με απευθείας κλήση και ισχύει αποκλειστικά στις εξής περιπτώσεις:
-ν. 2168/1993 (περί όπλων)
-ν. 2523/1997 (φορολογικά)
-ν. 3386/2005 (αλλοδαποί)
-ν. 2960/2001 (λαθρεμπορία)
-ν. 3459/2006 (ναρκωτικά)
-αρ. 264, 265 ΠΚ (εμπρησμός δασών)
-αρ. 374 ΠΚ (διακεκριμένη κλοπή)
- άρ. 380 ΠΚ (ληστεία)
Η δικογραφία διαβιβάζεται μετά την τελευταία ανακριτική πράξη στον Εισαγγελέα Εφετών και αν κρίνει ότι δεν υπάρχει λόγος περαιτέρω ανάκρισης, καθώς και ότι προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις ενοχής του κατηγορουμένου για την παραπομπή του στο ακροατήριο, προτείνει στον Πρόεδρο Εφετών να εισαχθεί η υπόθεση μαζί με τα συναφή εγκλήματα απευθείας στο ακροατήριο. Διαφορετικά, αν δηλαδή κρίνει ότι δεν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις ενοχής, διαβιβάζει τη δικογραφία στον Εισαγγελέα Πλημ/κών για να εισαχθεί στο Δικαστικό Συμβούλιο Πλημ/κών.
Ο Εισαγγελέας Εφετών υποχρεούται να γνωστοποιήσει την πρότασή του στους διαδίκους, εφόσον έχουν υποβάλει εγγράφως σχετικό αίτημα, προκειμένου αυτοί να καταθέσουν υπόμνημα με τις απόψεις τους (δικαίωμα ακρόασης). Η δικογραφία παραμένει στην Εισαγγελία για 10 μέρες, προκειμένου οι διάδικοι να λάβουν γνώση της πρότασης και να καταθέσουν υπόμνημα.
Αν ο Εισαγγελέας Εφετών κρίνει ότι δεν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις ενοχής του κατηγορουμένου για την παραπομπή του στο ακροατήριο, διαβιβάζει τη δικογραφία στν Εισαγγελέα Πλημ/κών, προκειμένου να εισαχθεί στο Συμβούλιο Πλημ/κών.


GOOGLE+

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Δημοφιλείς αναρτήσεις