Πέμπτη, 19 Μαΐου 2016

Τι είναι τα ασφαλιστικά μέτρα

Τα ασφαλιστικά μέτρα διατάζονται σε επείγουσες περιπτώσεις ή για να αποτραπεί επικείμενος κίνδυνος (αρ.682 παρ.1 ΚΠολΔ). 
Ο σκοπός του ασφαλιστικού μετρου είναι να εξασφαλιστεί ή να διατηρηθεί ένα δικαίωμα (ακόμα και υπό αίρεση ή προθεσμία), ή να ρυθμιστεί προσωρινά μια κατάσταση, γι'αυτό κι ο νόμος ορίζει ρητά, ότι η απόφαση των ασφαλιστικών μέτρων, δεν μπορεί να οδηγεί σε πλήρη ικανοποίηση του δικαιώματος, του οποίου ζητείται η εξασφάλιση ή η διατήρηση.
Για αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων που κατατίθενται από 01-01-2016, το δικαίωμα μπορεί να αφορά και μέλλουσα απαίτηση (αρ.682 παρ.1 εδ.2 ΚΠολΔ). 

Καθ'ύλην αρμοδιότητα (αρ. 683 ΚΠολΔ) 


Αν η κύρια αγωγή ανήκει στην καθ' ύλην αρμοδιότητα του Ειρηνοδικείου, αρμόδιο να διατάξει ασφαλιστικά μέτρα είναι το Ειρηνοδικείο. Αν η κύρια αγωγή δεν ανήκει στην καθ' ύλην αρμοδιότητα του Ειρηνοδικείου, και αν η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων δεν αφορά σε συναινετική εγγραφή ή άρση προσημείωσης υποθήκης, ή σε νομή ή κατοχή, αρμόδιο να διατάξει ασφαλιστικά μέτρα είναι το Μονομελές Πρωτοδικείο. Αν έχει ήδη ασκηθεί η κύρια αγωγή στο Πολυμελές Πρωτοδικείο, και η υπόθεση δεν αφορά σε νομή ή κατοχή, αρμόδιο να διατάξει ασφαλιστικά μέτρα είναι και το Πολυμελές. Τα ασφαλιστικά μέτρα μπορούν να διαταχθούν και κατά τη διάρκεια της δίκης που αφορά την κύρια υπόθεση. 

 Περιεχόμενο της αίτησης


 Στη αίτηση πρέπει να ορίζεται το μέτρο το οποίο ζητείται και να αναφέρονται συνοπτικά τα πραγματικά περιστατικά που πιθανολογούν το δικαίωμα για την εξασφάλιση ή διατήρηση του οποίου ζητείται η λήψη του μέτρου ή για την κατάσταση της οποίας ζητείται η ρύθμιση με το μέτρο αυτό, καθώς και τον επικείμενο κίνδυνο ή την επείγουσα περίπτωση. Επικείμενος κίνδυνος είναι αυτός που, αν δεν αποτραπεί, θα καταστεί ανέφικτη η πραγμάτωση της αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του καθ' ου - οφειλέτη. Από μόνη της η αφερεγγυότητα του οφειλέτη, χωρίς την αναφορά συγκεκριμένων περιστατικών, δεν αποτελεί επικείμενο κίνδυνο ικανό για την λήψη ασφαλιστικών μέτρων. Επείγουσα περίπτωση υπάρχει όταν υπάρχει ανάγκη προσωρινής απόλαυσης του δικαιώματος. Επείγουσα περίπτωση είναι η ύπαρξη επείγουσας ανάγκης να ενεργοποιηθεί προσωρινά η έννομη σχέση, που αποτελεί την κύρια διαφορά. 
Ενδεικτικά, η νομολογία έχει κρίνει ότι , επείγουσα περίπτωση δεν αποτελεί η μνεία στην αίτηση ότι υπάρχει κίνδυνος "διαπληκτισμών και έριδων" ή η αποτροπή κινδύνου στο απώτερο μέλλον ή γενικώς η ρύθμιση κατάστασης στο απώτερο μέλλον. 
Σε χρηματικές απαιτήσεις πρέπει να αναφέρεται το οφειλόμενο χρηματικό ποσό ή η χρηματική αξία του αντικειμένου που οφείλεται. Στην αίτηση για μεταρρύθμιση ή ανάκληση ασφαλιστικού μέτρου πρέπει να αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους ζητείται η μεταρρύθμιση ή η ανάκλησή του. 

Προσωρινή διαταγή - Απόφαση (Αρθρο 691 ΚΠολΔ) 

Το δικαστήριο μπορεί και αυτεπαγγέλτως να συγκεντρώσει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για το σχηματισμό της κρίσης του και με την απόφασή του δέχεται ή απορρίπτει ολόκληρη ή εν μέρει την αίτηση. Αν το δικαστήριο κρίνει ότι υπάρχει ανάγκη, έχει το δικαίωμα, μόλις κατατεθεί η αίτηση και ώσπου να εκδοθεί η απόφασή του, να εκδώσει και αυτεπαγγέλτως "Προσωρινή διαταγή", που καταχωρίζεται κάτω από την αίτηση ή στα πρακτικά, σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν έως την έκδοση της απόφασής του για την εξασφάλιση ή τη διατήρηση του δικαιώματος ή τη ρύθμιση της κατάστασης. Η συζήτηση της προσωρινής διαταγής προσδιορίζεται υποχρεωτικά εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) εργάσιμων ημερών από την κατάθεση της αίτησης. Αν ο δικαστής κρίνει ότι είναι αναγκαία η εμφάνιση του καθού τον καλεί με οποιονδήποτε τρόπο εντός της ως άνω προθεσμίας. Αν γίνει δεκτό το αίτημα για έκδοση προσωρινής διαταγής η σχετική αίτηση ασφαλιστικών μέτρων προσδιορίζεται για συζήτηση μέσα σε τριάντα ημέρες. Αναβολή της συζήτησης δεν επιτρέπεται, άλλως παύει αυτοδικαίως η ισχύς της προσωρινής διαταγής, εκτός αν αυτή παραταθεί από το δικαστήριο που εκδικάζει την αίτηση. 

Συζήτηση της αίτησης 

Η αίτηση συζητείται ζωρίς την παρουσία Γραμματέα, εκτός αν το Δικαστήριο κρίνει ότι πρέπει να κρατήσει πρακτικά. Στα ασφαλιστικά μέτρα νομής τηρούνται υποχρεωτικά πρακτικά.
Ο διάδικος παρίσταται υποχρεωτικά με δικηγόρο, αλλιώς θεωρείται απών. Η ερημοδικία ενός από τους διαδίκους, που έχει κλητευθεί νομότυπα και εμπρόθεσμα, κατά τη συζήτηση της αίτησης, έχει μεν σαν συνέπεια να δικαστεί αυτός ερήμην, πλην όμως το δικαστήριο θα εξετάσει την υπόθεση σαν όλοι οι διάδικοι να ήσαν παρόντες αφού η ερημοδικία στην διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων δεν τεκμηριώνει ομολογία των πραγματικών περιστατικών που εκτίθενται στην σχετική αίτηση. Δύναται να επανεξεταστεί η υπόθεση από το δικαστήριο μόνο σε περίπτωση που ο ερημοδικασθείς διάδικος επικαλεσθεί νέα πραγματικά περιστατικά, τα οποία αν τα γνώριζε το δικαστήριο θα εξέδιδε διαφορετική απόφαση, αιτούμενος την ανάκληση ή μεταρρύθμιση της απόφασης. 

Ποια η ισχύς της απόφασης που εκδίδεται 
κατά τη διαδικασία αυτή

H απόφαση των ασφαλιστικών μέτρων ισχύει, σύμφωνα με το νόμο (άρ. 698 ΚΠολΔ):
α) μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης στη δίκη για την κύρια υπόθεση κατά εκείνου που ζήτησε το ασφαλιστικό μέτρο που έγινε τελεσίδικη, 
β) μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης που τον ωφελεί και αυτή (απόφαση) εκτελέστηκε, 
γ) μέχρι τον συμβιβασμό, σε περίπτωση συμβιβασμού για την κύρια υπόθεση,
δ) αν περάσουν 30 ημέρες από την περάτωση ή κατάργηση της δίκης με άλλο τρόπο, 
ε) αν ανακληθεί ή μεταρρυθμιστεί αυτή, είτε με την συνδρομή νέων πραγματικών περιστατικών από το δικαστήριο που εξέδωσε αυτήν ή από το δικαστήριο της κυρίας δίκης χωρίς να απαιτείται η επίκληση νέων πραγματικών περιστατικών 
και στ) σε περίπτωση που η ίδια η απόφαση θέσει προθεσμία για να ασκηθεί η κυρία αγωγή και αυτή (αγωγή ) δεν ασκηθεί εντός της προθεσμίας αυτής. 

Ένδικα μέσα κατά της απόφασης ασφαλιστικών μέτρων 

Κατά των αποφάσεων ασφαλιστικών μέτρων δεν επιτρέπεται η άσκηση εφέσεως, πλην των υποθέσεων νομής, όπου επιτρέπεται έφεση, εντός προθεσμίας 10 ημερών από την επίδοση της απόφασης ( αρ.734 παρ.3 ΚΠολΔ). Στα ασφαλιστικά μέτρα νομής, η προθεσμία έφεσης και η κατάθεση έφεσης δεν έχουν αυτοδίκαια ανασταλτικό αποτέλεσμα για την εκτελεστότητα της απόφασης. Ο διάδικος που ηττήθηκε μπορεί να αιτηθεί την αναστολή της εκτελεστότητας (αρ.734 παρ.4 ΚΠολΔ - αρ.912 ΚΠολΔ). Αν ο εκκαλών ερημοδικήσει στην κατ' έφεση δίκη επί ασφαλιστικών μέτρων, η έφεσή του απορρίπτεται ως ανυποστήρικτη. 
Κατά των λοιπών αποφάσεων, προβλέπεται η δυνατότητα μεταρρύθμισης ή ανάκλησης της απόφασης ασφαλιστικών μέτρων (άρ. 696, 697 ΚΠολΔ). 
Πιο συγκεκριμένα: 
 1. Αν κάποιος δεν έλαβε μέρος ή δεν κλήθηκε κατά τη Συζήτηση αίτησης στην οποία εκδόθηκε απόφαση που διέταξε ασφαλιστικά μέτρα ή μεταρρύθμισε ή ανακάλεσε απόφαση ασφαλιστικών μέτρων και έχει έννομο συμφέρον, δικαιούται να ζητήσει την ανάκληση ή την μεταρρύθμιση της απόφασης από το δικαστήριο που την εξέδωσε. 
2. Το δικαστήριο μπορεί να απορρίψει την αίτηση της ανάκλησης ή αφού τη δεχτεί, να μεταρρυθμίσει ή να ανακαλέσει ολικά ή εν μέρει την απόφασή του. 
3. Το δικαστήριο που διέταξε Ασφαλιστικά μέτρα, έως την πρώτη Συζήτηση της αγωγής που αφορά την κύρια υποθεση, έχει δικαίωμα, με αίτηση όποιου έχει έννομο συμφέρον, να μεταρρυθμίσει ή να ανακαλέσει ολικά ή εν μέρει την απόφασή του, εφόσον επήλθε μεταβολή των πραγμάτων που δικαιολογεί την ανάκληση ή τη μεταρρύθμισή της. Ανάκληση - μεταρρύθμιση απόφασης ασφαλιστικών μέτρων μπορεί να διαταχθείι και από το δικαστήριο της κύριας δίκης ( Αρθρο 697 ΚΠολΔ). Το αρμόδιο για την κύρια υπόθεση δικαστήριο όσο διαρκεί η εκκρεμοδικία μπορεί, με αίτηση του διαδίκου που έχει έννομο συμφέρον, η οποία υποβάλλεται και αυτοτελώς να μεταρρυθμίσει ή να ανακαλέσει ολικά ή εν μέρει την απόφαση που διατάζει Ασφαλιστικά μέτρα. Ο δικαστής, και στο πολυμελές πρωτοδικείο, ο πρόεδρος, ορίζουν την δικάσιμο και την Προθεσμία κλήτευσης. 

Πότε ανακαλείται υποχρεωτικά η απόφαση ασφαλιστικών μέτρων. Αρθρο 698. 

1. Η απόφαση που διέταξε ασφαλιστικό μέτρο ανακαλείται ολικά ή εν μέρει 
α) αν εκδοθεί οριστική απόφαση στη δίκη για την κύρια υπόθεση κατά εκείνου ο οποίος είχε ζητήσει το ασφαλιστικό μέτρο και γίνει τελεσίδικη, 
β) αν εκδοθεί οριστική απόφαση που τον ωφελεί, και εκτελεστεί,
γ) αν συμφωνηθεί συμβιβασμός για την κύρια υπόθεση,
δ) αν περάσουν τριάντα ημέρες από την κατάργηση ή περάτωση της δίκης με άλλο τρόπο. 
2. Η ανάκληση που αναφέρεται στην παρ. 1 γίνεται με αίτηση εκείνου που έχει έννομο συμφέρον, αν η κύρια υπόθεση είναι εκκρεμής, από το δικαστήριο στο οποίο εκκρεμεί, και σε κάθε άλλη περίπτωση από το δικαστήριο που διέταξε το ασφαλιστικό μέτρο. 

Πώς εκτελείται η απόφαση των ασφαλιστικών μέτρων

Η απόφαση αυτή εκτελείται κατά τις διατάξεις της αναγκαστικής εκέλεσης. 
Καμία πράξη εκτέλεσης δεν μπορεί να γίνει πριν περάσουν 24 ώρες από την επίδοση της απόφασης με επιταγή.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Δημοφιλείς αναρτήσεις