Σάββατο, 13 Φεβρουαρίου 2016

1388 ΑΚ-ΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΖΥΓΩΝ

2386/2013 ΣΤΕ ( 616634)

(Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)
Επώνυμο συζύγων. Δεν είναι ανεκτή η πρόσκτηση εκ μέρους του ενός των δύο συζύγων του
επωνύμου του άλλου κατ’ εφαρμογή του ν.δ/τος 2573/53, αφού ισχύει το άρθρο 1388 ΑΚ. Η αιτηθείσα από την αιτούσα αντικατάσταση του επωνύμου της με αυτό του συζύγου της, δια της διοικητικής οδού, δεν είναι νόμιμη. Η ρύθμιση αυτή δεν αντίκειται στα άρθρα 5 παρ.1 και 21 παρ.1 του Συντάγματος. Απορρίπτεται η αίτηση ακύρωσης.


Αριθμός 2386/2013
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Δ΄

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 25 Σεπτεμβρίου 2012, με την εξής σύνθεση: Ε. Σαρπ, Αντιπρόεδρος, Προεδρεύουσα, σε αναπλήρωση του Προέδρου του Τμήματος, που είχε κώλυμα, Αικ. Χριστοφορίδου, Δ. Κυριλλόπουλος, Σύμβουλοι, Μ. Αθανασοπούλου, Ν. Μαρκόπουλος, Πάρεδροι. Γραμματέας ο Ν. Αθανασίου.

Για να δικάσει την από 11 Φεβρουαρίου 2010 αίτηση: της ......................, συζύγου ................................, το γένος .........................., κατοίκου Πειραιώς (..........), η οποία παρέστη με το δικηγόρο Κωνσταντίνο Κουτσουλέλο (Α.Μ. 12191), που τον διόρισε στο ακροατήριο, κατά της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών - Πειραιώς, η οποία δεν παρέστη.
Με την αίτηση αυτή η αιτούσα επιδιώκει να ακυρωθεί η υπ’ αριθμ. 35811/14224/9.12.2009
απόφαση της Διευθύνσεως Διοίκησης και Πολιτικών Δικαιωμάτων της Νομαρχίας Πειραιώς και κάθε άλλη σχετική πράξη ή παράλειψη της Διοικήσεως.
Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως της εισηγήτριας, Παρέδρου Μ. Αθανασοπούλου.
Κατόπιν το δικαστήριο άκουσε τον πληρεξούσιο της αιτούσης, ο οποίος ανέπτυξε και προφορικά τους προβαλλόμενους λόγους ακυρώσεως και ζήτησε να γίνει δεκτή η αίτηση.
Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου κ α

Α φ ο ύ μ ε λ έ τ η σ ε τ α σ χ ε τ ι κ ά έ γ γ ρ α φ α
Σ κ έ φ θ η κ ε κ α τ ά τ ο ν Ν ό μ ο

1. Επειδή, για την άσκηση της υπό κρίση αιτήσεως έχει καταβληθεί το νόμιμο παράβολο
(876911/2010 ειδικό έντυπο παραβόλου).
2. Επειδή, η αιτούσα ζητεί την ακύρωση της αποφάσεως 35811/14224/9.12.2009 της
Διευθύντριας της Διευθύνσεως Διοίκησης και Πολιτικών Δικαιωμάτων της Νομαρχίας Πειραιώς, με την οποία απερρίφθη το αίτημά της περί αλλαγής του επωνύμου της «.........» και προσκτήσεως του επωνύμου του συζύγου της, ώστε να ονομάζεται «..........».
3. Επειδή, όπως έχει παγίως κριθεί, από το άρθρο μόνο του ν.δ/τος 2573/1953 (ΦΕΚ Α΄ 241), όπως ισχύει, και το Κεφάλαιο Γ΄ της εκδοθείσης κατ’ εξουσιοδότηση αυτού, υπ’ αριθμ.
Φ.42301/12167/28.6.1995 αποφάσεως του Υφυπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ Β΄ 608), προκύπτει ότι το επώνυμο, ναι μεν αποτελεί στοιχείο της προσωπικότητας του ατόμου, πλην η πρόσκτηση ή η αλλαγή του δεν απόκειται στην ιδιωτική βούληση, αλλά ενδιαφέρει τη δημόσια τάξη, ως θέμα συναπτόμενο με την ασφάλεια των συναλλαγών και των εννόμων εν γένει σχέσεων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου του ατόμου, χωρεί δε κατ’ αρχήν διά της διοικητικής οδού. Το αρμόδιο δε διοικητικό όργανο οφείλει σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, προπαντός, να εκτιμά τους λόγους που επικαλείται ο αιτών τη μεταβολή του επωνύμου του και να αποφαίνεται ενόψει της σοβαρότητας των λόγων αυτών, εάν ενδείκνυται ή όχι να εγκριθεί η ζητούμενη μεταβολή, αιτιολογώντας ειδικά, από την άποψη αυτή, την απόφασή του (βλ. Σ.τ.Ε. 1418/2013, επίσης πρβλ. Σ.τ.Ε. 852/1957, 221/1962, 1676/2001, 962, 4317 - 4320/2011).
4. Επειδή περαιτέρω, ειδικώς ως προς το ζήτημα του επωνύμου των συζύγων, το άρθρο 1388 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ.), όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 15 του ν. 1329/83 (Α? 25) και την προσθήκη τρίτης παραγράφου με το άρθρο 28 του ν. 3719/2008 (Α? 241), ορίζει τα εξής: «Με τον γάμο δεν μεταβάλλεται το επώνυμο των συζύγων ως προς τις έννομες σχέσεις τους. Στις κοινωνικές σχέσεις ο κάθε σύζυγος μπορεί, εφόσον σ’ αυτό συμφωνεί και ο άλλος, να χρησιμοποιεί το επώνυμο του τελευταίου ή να το προσθέτει στο δικό του. Με συμφωνία των συζύγων ο καθένας από αυτούς μπορεί να προσθέτει στο επώνυμό του το επώνυμο του άλλου. Η προσθήκη γίνεται με κοινή δήλωση ενώπιον του ληξιάρχου και ισχύει μέχρι να ανακληθεί ενώπιον του ληξιάρχου με κοινή δήλωση των συζύγων ή με μονομερή δήλωση οποιουδήποτε των συζύγων, η οποία κοινοποιείται στον άλλο σύζυγο. Αν ο γάμος λυθεί με διαζύγιο, η δήλωση θεωρείται ότι ανακλήθηκε. Αν ο γάμος λυθεί λόγω θανάτου, η προσθήκη εξακολουθεί να ισχύει, εκτός εάν ο επιζών σύζυγος συνάψει νέο γάμο ή προβεί σε ανακλητική δήλωση ενώπιον του ληξιάρχου». Όπως προκύπτει από τις διατάξεις αυτές, το άρθρο 1388 Α.Κ., μετά και τη νεώτερη συμπλήρωσή του με το άρθρο 28 ν. 3719/2008, περιέχει πλέον ολοκληρωμένες ρυθμίσεις που αφορούν ειδικώς στη νομική κατάσταση των συζύγων από πλευράς επωνύμου. Οι ρυθμίσεις αυτές, όπως προκύπτει από την αδιάστικτη διατύπωσή τους, ισχύουν και τυγχάνουν εφαρμογής σε κάθε γάμο, τελεσθέντα πριν ή μετά την ισχύ του αρ. 28 ν. 3719/2008, προβλέπουν δε εξαντλητικώς τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία μεταβολής του επωνύμου του ενός συζύγου με την προσθήκη του επωνύμου του άλλου συζύγου, προνοώντας μάλιστα και για τις περιπτώσεις λύσεως του γάμου λόγω θανάτου ή διαζυγίου. Μετά δε την θέση σε ισχύ των προεκτεθεισών νεωτέρων διατάξεων του άρθρου 1388 Α.Κ., δεν είναι, οπωσδήποτε, ανεκτή η πρόσκτηση εκ μέρους του ενός των δύο συζύγων του επωνύμου του άλλου διά της διοικητικής οδού (κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων του ν.δ/τος 2573/53), δεδομένου ότι οι ειδικές ως προς το επώνυμο των συζύγων και πλήρεις ως προς το περιεχόμενό τους διατάξεις του Α.Κ. αποσκοπούν στην ομοιόμορφη και υποχρεωτική ρύθμιση του επίμαχου ζητήματος του επωνύμου των συζύγων, που ενδιαφέρει τη δημόσια τάξη, με διατάξεις αναγκαστικού δικαίου εφαρμοζόμενες πλέον σε κάθε περίπτωση (Σ.τ.Ε. 1418/2013 7μ, βλ. και Σ.τ.Ε. 1442/2011).
5. Επειδή, η αιτούσα στις 9.6.1982, προ της θέσεως σε ισχύ του ν.1329/1983, τέλεσε θρησκευτικό γάμο με τον .......................... και έκτοτε χρησιμοποιούσε αποκλειστικώς το επώνυμό του. Με την από 21.1.2007 δήλωσή της ενώπιον του Ληξιαρχείου Πειραιώς ζήτησε την ανάκτηση του πατρικού της επωνύμου, η μεταβολή δε αυτή σημειώθηκε στο περιθώριο της υπ’ αριθ. 76/Τόμος ΣΤ/1982 ληξιαρχικής πράξης του γάμου της. Εν συνεχεία με αίτησή της ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, ζήτησε να αντικατασταθεί το πατρικό της επώνυμο .............. με το επώνυμο «.........», η αίτηση, όμως, αυτή απερρίφθη με την 2018/2009 απόφαση ως απαράδεκτη, για τον λόγο ότι τέτοια μεταβολή ήταν δυνατή μόνο δια της διοικητικής οδού. Ακολούθως, με την από 10.8.2009 αίτησή της, ενώπιον της Νομαρχίας Πειραιώς ζήτησε την προαναφερθείσα μεταβολή του επωνύμου της, η δε αίτησή της απερρίφθη με την ήδη προσβαλλόμενη 35811/14224/9.12.2009 πράξη, με την αιτιολογία ότι, εφόσον η αιτούσα, δια της ανακτήσεως του πατρικού της επωνύμου υπήχθη στη ρύθμιση του ΑΚ 1388, της παρεχόταν η δυνατότητα αλλαγής επωνύμου και πρόσληψης του συζυγικού επωνύμου μόνο κατ’ εξαίρεση και για σοβαρούς λόγους, που δεν συντρέχουν εν προκειμένω.
6. Επειδή, ενόψει της ανωτέρω εκτεθείσης ερμηνείας των διατάξεων του ν.δ 2753/1953 και του άρθρου 1388 Α.Κ., η αιτηθείσα από την αιτούσα αντικατάσταση του επωνύμου της με αυτό του συζύγου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν.δ/τος 2573/1953 και της Φ.42301/
12167/28.6.1995 αποφάσεως του Υφυπουργού Εσωτερικών, δεν ήταν δυνατή και, συνεπώς, νομίμως, εν πάση περιπτώσει, απερρίφθη το αίτημά της με την προσβαλλόμενη πράξη. Αβασίμως δε ισχυρίζεται η αιτούσα ότι ο αποκλεισμός της δυνατότητας αυτής μεταβολής του επωνύμου της, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν.δ. 2753/1953, αντίκειται στις διατάξεις των άρθρων 5 παρ.1 και 21 παρ.1 του Συντάγματος, εφόσον, όπως εξετέθη, η, εφαρμοζόμενη σχετικά με το επώνυμο των συζύγων, διάταξη του άρθρου 1388 Α.Κ., λαμβάνει πρόνοια για τα ιδιωτικά συμφέροντα των συζύγων, εξασφαλίζοντας, συγχρόνως, δια της ομοιόμορφης και υποχρεωτικής ρύθμισης του ζητήματος, την προστασία της δημόσιας τάξης.
7. Επειδή, κατόπιν των ανωτέρω, η υπό κρίση αίτηση πρέπει ν’ απορριφθεί.
Δ ι ά τ α ύ τ α
Απορρίπτει την υπό κρίση αίτηση.
Διατάσσει την κατάπτωση του παραβόλου.
Η διάσκεψη έγινε στην Αθήνα στις 12 Απριλίου 2013 και η απόφαση δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση της 13ης Ιουνίου 2013.

Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος Ο Γραμματέας

Ε. Σαρπ Ν. Αθανασίου

GOOGLE+

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Δημοφιλείς αναρτήσεις